Algemene voorwaarden BE-Trans Huifwagen

Be Trans BVBA Bell–Telephonelaan 3B - ENA 23 – Zone 1 – 1150

2440 Geel BE 0439.219.463

Algemene Voorwaarden huifwagentransport

I. Definities in het kader van deze Algemene Voorwaarden

 1. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden terzake huifwagentransport van Be Trans, waarbij hierna volgende begrippen de hierna uiteengezette betekenis hebben.
 2. Be Trans: Be Trans BVBA , i.e. de (weg)vervoerder.
 3. Opdrachtgever: dit is de partij die Be Trans belast met het vervoeren van Goederen in het kader van de Overeenkomst.
 4. Goederen: de te vervoeren Goederen die door een derde zijn verpakt en door een derde worden geladen en gelost in/uit de huifwagen.
 5. Afzender: De Afzender wordt geacht dezelfde te zijn als de Opdrachtgever, tenzij de Afzender specifiek en nader wordt gespecifieerd.
 6. Geadresseerde: de partij aan wie Be Trans de Goederen dient af te leveren. De Geadresseerde wordt geacht dezelfde te zijn als de Opdrachtgever, tenzij de Geadresseerde specifiek en nader wordt gespecifieerd .
 7. Laadplaats: Plaats waar Be Trans de Goederen dient op te halen en waar ze worden geladen door een derde. Deze plaats moet door de Opdrachtgever exact en correct worden meegedeeld, ook al is hij zelf niet de Afzender.
 8. Losplaats: Plaats waar Be Trans de Goederen moet inleveren en/of waar de Goederen moeten worden gelost door een derde. Deze plaats moet door de Opdrachtgever exact en correct worden meegedeeld, ook al is hij zelf niet de Geadresseerde.
 9. Vrachtprijs: de vergoeding voor het vervoer gegeven op basis van de initiële info ontvangen van de Opdrachtgever. De Vrachtprijs is geregeld in artikel IX van deze Algemene Voorwaarden.
 10. Offerte: document van Be Trans waarin haar voorstel en bijzondere voorwaarden voor het vervoer van Goederen zijn opgenomen.
 11. Orderbevestiging: document van Be Trans, waarin zij de door Opdrachtgever aanvaarde Offerte hetzij de Transportopdracht van Opdrachtgever bevestigt.
 12. Overeenkomst (en): de overeenkomst(en) tussen Be Trans en de Opdrachtgever terzake het vervoer over de weg van de Goederen door Be Trans zoals die volgt uit de Offerte en/of Orderbevestiging van Be Trans.
 13. Partijen : Be Trans en de Opdrachtgever.
 14. Schriftelijk: per fax of e-mail.
 15. CMR-verdrag: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 november 1962 en de aanvullende protocollen.
 16. FTL: full truck load i.e. volledige lading voor één huifwagen.
 17. LTL: less than full truck load i.e. niet volledige lading voor één huifwagen.
 18. Said to contain: onbekendheidsbeding, i.e. onmogelijkheid in hoofde van Be Trans om aard/hoeveelheid/innerlijke staat van de Goederen na te kijken.
 19. Transportopdracht: Opdracht van Opdrachtgever aan Be Trans terzake het vervoer van Goederen.

 II. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Alle aanvragen, Transportopdrachten van Opdrachtgever en alle Offertes, Orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van Be Trans en Overeenkomsten tussen Partijen zijn onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Be Trans: www.be-trans.be.
 2. Opdrachtgever wordt geacht onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn aanvraag tot uitvoeren van een Transportopdracht. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever hetzij bijzondere voorwaarden opgenomen in de Transportopdracht van Opdrachtgever die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden van Be Trans zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Be Trans, tenzij in het geval Be Trans deze voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 3. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige Algemene Voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.
 4. Voor zover onderhavige Algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

 III. Totstandkoming van de Overeenkomst tussen Partijen.

 1. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand wanneer Opdrachtgever de Offerte van Be Trans schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Offertes uitgaande van Be Trans zijn bindend voor de opgegeven duurtijd ervan (geldigheidsdatum). Bij gebreke aan expliciete opgave van een geldigheidsdatum, zijn Offertes van Be Trans 14 dagen geldig.
 3. Een aanvaarding door Opdrachtgever volgend op een Offerte van Be Trans wordt door deze laatste nog eens bevestigd bij wijze van Orderbevestiging. Be Trans kan afzien van hiervoor vermelde Orderbevestiging harentwege, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 4. Bij verschil tussen de Transportopdracht uitgaande van Opdrachtgever en de Orderbevestiging/Offerte en/of Algemene Voorwaarden van Be Trans, zijn uitsluitend de Offerte / Orderbevestiging en de Algemene Voorwaarden van Be Trans bindend.
 5. Elke Overeenkomst, tot stand gekomen conform de Algemene Voorwaarden, wordt vastgelegd in een vrachtbrief. De afwezigheid, onregelmatigheid of het verlies van deze vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid aan van de Overeenkomst.

 IV. Voorwerp

 1. In opdracht van Opdrachtgever verbindt Be Trans zich ertoe om de Goederen te vervoeren van de overeengekomen Laadplaats tot de overeengekomen Losplaats en vice versa, waarbij Be Trans nooit instaat of enige verantwoordelijkheid draagt terzake de lading/lossing van de te vervoeren Goederen. Dit is te allen tijde de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Afzender, Geadresseerde en/of Opdrachtgever. Terzake wordt expliciet aangenomen dat Be Trans de Goederen FTL hetzij LTL en/of said to contain vervoerd.
 2. Wat de stuwing van de Goederen betreft, zal Be Trans dit uitvoeren, indien nodig en mogelijk. Opdrachtgever / Afzender zullen in dat geval zeer precieze en juiste informatie en instructies geven evenals bijstand verlenen over de wijze van stuwing van de te vervoeren Goederen. Specifieke stuwingsmaterialen dienen te worden voorzien door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever bevestigt dat de te vervoeren Goederen hetzij zijn eigendom zijn, hetzij dat hij erover mag beschikken.
 3. Be Trans treedt op in eigen naam maar in opdracht en voor rekening van de Opdrachtgever bij het vervoer van de Goederen. 

V. Verbintenissen in hoofde van Be Trans

 1. Be Trans verbindt zich ertoe om de Goederen te vervoeren van de overeengekomen Laadplaats tot aan de overeengekomen Losplaats en vice versa op het tijdstip en de wijze vermeld in de Overeenkomst
 2. Be Trans zal geschikte voertuigen inzetten voor het vervoer van de Goederen en verbindt zich ertoe om de Goederen af te leveren op bestemming zoals bepaald in de Overeenkomst, binnen de overeengekomen termijn, in de uiterlijke staat waarin zij de Goederen heeft ontvangen.
 3. Het door Afzender aangegeven gewicht wordt door Be Trans niet erkend en levert geen bewijs tegen haar, tenzij de verificatie zoals vermeld in art. 8 par. 3 C.M.R. heeft plaats gehad en is vermeld in de vrachtbrief.

 VI. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst in zijn Transportdracht aan Be Trans alle nuttige en noodzakelijke info te verschaffen terzake te vervoeren Goederen. Onder aan te leveren info door Opdrachtgever wordt minimum verstaan: type Goederen/lading, douanestatus, Laadplaats, Losplaats, omschrijving van de aard van de Goederen, wijze van stuwing, gewicht, aantal colli en de datum waarop de Goederen moeten ingeleverd zijn. In geval van een ADR-transport dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat al de nodige ADR documenten aan Be Trans worden overhandigd.
 2. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de onbelemmerde en veilige toegang van Be Trans tot de Laad- en Losplaats, dit ongeacht of de Opdrachtgever eveneens de Afzender of de Geadresseerde is. Be Trans is niet gehouden tot een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de Laad- en Losplaats. De Opdrachtgever staat er voor in dat de Laad- en Losplaats veilig en gemakkelijk bereik- en berijdbaar is.
 3. De Opdrachtgever stelt de te vervoeren Goederen ter beschikking van Be Trans op de overeengekomen Laadplaats en tijdstip. De Afzender is uitsluitend verantwoordelijk om de Goederen te voorzien van het juiste en professioneel aanvaardbaar verpakkingsmateriaal evenals hijs-, aanslag-, vijzel- en sjorpunten die afdoende stevig zijn voor het uit te voeren vervoer.
 4. Be Trans neemt nooit de verbintenis op zich om de Goederen te lossen, te laden en daarin enige assistentie te bieden. Indien toch enige assistentie gebeurt door een aangestelde of onderaannemer van Be Trans, gebeurt deze assistentie volledig onder het gezag en toezicht van de Afzender of de Geadresseerde.
 5. Indien in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst een waarborg moet worden afgegeven ten gunste van enige derde, zal dit geschieden door de Opdrachtgever, voor zijn risico en kosten.
 6. De aangestelden van Be Trans kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die Be Trans verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:
 • de waarde van de Goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging;
 • de afleveringstermijnen;
 • de remboursementsinstructies;
 • een bijzondere waarde of bijzonder belang bij de aflevering.

Aangestelden van Be Trans zijn evenmin gemandateerd om instructies of verklaringen te aanvaarden die Be Trans verbinden met betrekking tot gevaarlijke goederen of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering. 

 VII. Staat van de te vervoeren Goederen

 1. De te vervoeren Goederen worden ontvangen in de staat waarin ze verkeren. Be Trans is enkel gehouden de Goederen na te kijken op manifest zichtbare gebreken aan de uiterlijke staat ervan. Be Trans draagt geen enkele verantwoordelijkheid terzake de inwendige staat en terzake verborgen non-conformiteit van de te vervoeren Goederen, ook al wordt het tegendeel vermeld in de Transportopdracht van de Opdrachtgever.
 2. Ingeval van weigering van de Goederen door de Afzender blijft de Vrachtprijs onverminderd verschuldigd.
 3. In het geval de Goederen verpakt zijn in kisten, balen, fusten of ondoorschijnende verpakking, worden deze in ontvangst genomen door Be Trans zonder onderzoek naar inhoud en de staat van de Goederen. In dergelijk geval is het beding ‘said to contain’ van rechtswege van toepassing.
 4. In geval van overbelading van het voertuig van Be Trans (op de assen of op het totaalgewicht) veroorzaakt door een slechte lading en/of stuwing van de te vervoeren Goederen of een overschrijding van het totaalgewicht, zal de Opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende economische schade (inclusief boetes wegens overbelading) en/of schade aan het voertuig vergoeden aan Be Trans.

VIII. Leveringstermijnen

Be Trans zal de Goederen op de Laadplaats ophalen en op de Losplaats afleveren binnen de in de Overeenkomst opgegeven leveringstermijnen, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het CMR-verdrag.

IX. Vrachtprijs

1. Berekening van de Vrachtprijs

De Vrachtprijs wordt vermeld in de Overeenkomst, exclusief BTW. In de Vrachtprijs zijn 1 uur laden en 1 uur lossen inbegrepen in geval van LTL (deelladingen). In de Vrachtprijs zijn 2 uur laden en 2 uur lossen inbegrepen in geval van FTL (volledige lading).

Indien het laden of lossen deze uren overstijgt, is de Opdrachtgever voor deze bijkomende uren of wachturen (Wachturen) een supplement verschuldigd aan Be Trans. Wachturen worden aangerekend aan een tarief van 11,25 Euro per begonnen schijf van 15 minuten. Wachturen kunnen worden bewezen met alle middelen van recht en tijdsregistratie zoals o.m. GPS, tachograaf, boordcomputergegevens.

Behoudens andersluidende bepalingen in de Overeenkomst omvat de Vrachtprijs enkel transporten die worden uitgevoerd tijdens de normale werkweek. Voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen wordt er een toeslag aangerekend, zoals bepaald in de Overeenkoms

2. Omvang van de Vrachtprijs

De Vrachtprijs is inclusief de verzekering voorzien in overeenstemming met de bepalingen van het CMR-verdrag, doch exclusief de kosten voor haven-, kaaigelden, andere kosten van derden en alle andere lasten, belastingen, taksen, heffingen of rechten - hierin inbegrepen maar niet beperkt tot de kilometerheffing en milieubijdrage - die door enige overheid of andere instanties gevorderd worden naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst, zelfs in het geval dat deze kosten ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst nog niet gekend of van toepassing waren.

3. Aanpassing

Vrachtprijs De Vrachtprijs is aanpasbaar op basis van:

  • de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg zoals opgemaakt door de vzw ITLB ( Instituut Wegtransport en Logistiek België) en maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; en
  • de evolutie van de officiële maximumprijzen van diesel 10ppm zoals gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie of de evolutie van de prijzen van alternatieve energiebronnen.

Deze prijsaanpassingen worden automatisch toegepast op lopende Overeenkomsten en worden gefactureerd naast en bovenop de initiële Vrachtprijs.

4. Wachturen op Laad- en/of Losplaats

Wanneer Be Trans wordt geconfronteerd met bijkomende Wachturen op Laad- en/of Losplaats, bovenop de tijd voorzien in artikel IX.1, ingevolge omstandigheden die niet aan Be Trans te wijten zijn, zullen deze Wachturen integraal aan de Opdrachtgever worden doorgerekend op de wijze zoals vermeld onder IX.1 .

Onder ‘omstandigheden die niet aan Be Trans te wijten zijn’, wordt o.m. verstaan:

  • douanecontrole;
  • ontbrekende of foutieve boekingsgegevens;
  • wachttijd ingevolge niet beschikbaarheid van de Goederen;
  • wachttijd ten gevolge van controle van de Goederen en/of vaststellen van eventuele schade,
  • wachttijd ingevolge drukte op Laad-en/of Losplaats Alle hiermee gepaard gaande kosten terzake zijn ten laste van Opdrachtgever.

5. Annulatie

In geval van eenzijdige annulatie van de Overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever hierna volgende vergoeding van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst verschuldigd:

  • Ingeval van annulatie tot de dag voordat de Overeenkomst moet worden uitgevoerd: 75% van de Vrachtprijs is verschuldigd;
  • Ingeval van annulatie van de Overeenkomst op de dag van uitvoering: 100% van de Vrachtprijs is verschuldigd.

Voormelde vergoedingen zijn verschuldigd onverminderd het recht van Be Trans om haar werkelijk geleden schade te vorderen, indien deze groter is dan deze forfaitaire vergoeding. Be Trans kan van voormelde vergoeding afzien indien een door Opdrachtgever geannuleerde Overeenkomst wordt vervangen mits schriftelijk akkoord van Be Trans, door een gelijkwaardige nieuwe Overeenkomst.

 X. Betalingsvoorwaarden en -modaliteiten

 1. De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de Vrachtprijs, zelfs indien hij Be Trans verzoekt deze te innen bij de Geadresseerde.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn alle facturen van Be Trans contant betaalbaar te Geel (België), in Euro en binnen 30 dagen na de factuurdatum. Het factuurbedrag is netto betaalbaar.
 3. Indien de Opdrachtgever binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum geen omstandige en gemotiveerde opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de factuur geacht onherroepelijk en voorbehoudloos te zijn aanvaard door de Opdrachtgever. Klachten geuit 10 kalenderdagen na factuurdatum door de Opdrachtgever of later, zijn niet toelaatbaar.
 4. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle Overeenkomsten tussen hen één geheel vormen en dat alle te vervoeren Goederen die door de Opdrachtgever aan Be Trans worden of zullen worden toevertrouwd als pand dienen ter betaling van de schuldvorderingen van Be Trans opzichtens Opdrachtgever. Be Trans is ten dien einde gerechtigd haar retentierecht uit te oefenen op de te vervoeren Goederen.
 5. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur :
  • is het bedrag of het nog te betalen saldo van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd;
  • zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot toepassing van een verwijlinterest van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag, maandelijks van rechtswege, onmiddellijk en zonder aanmaning kapitaliseerbaar;
  • zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog te betalen saldo, met een minimum van 65,- Euro.

Verder vervallen in dergelijk geval alle aan Opdrachtgever toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande schuldvorderingen, al dan niet reeds gefactureerd en nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar.

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om sommen, kosten en/of facturen die Be Trans aan Opdrachtgever verschuldigd zou zijn, te compenseren met de Vrachtprijs en facturen uitgaande van Be Trans, tenzij mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Be Trans.

XI. Beëindiging van de Overeenkomst

1. Omstandigheden die een onmiddellijke beëindiging van een Overeenkomst door Be Trans rechtvaardigen:

Be Trans heeft het recht elke Overeenkomst met Opdrachtgever onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke toestemming en van rechtswege te beëindigen indien één van volgende omstandigheden zich voordoet:

  • overlijden Opdrachtgever;
  • aanvraag of vordering tot of vaststelling van faillissement, aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of gerechtsmandataris, onbekwaamverklaring of elke gelijkaardige toestand of procedure, vereffening van Opdrachtgever;
  • elke andere vorm van samenloop van schuldeisers die de Opdrachtgever treft;
  • elke andere indicatie van kennelijk onvermogen van de Opdrachtgever. Dergelijke beëindiging wordt aan de Opdrachtgever of aan zijn rechtsopvolgers schriftelijk gemeld zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is enige schadevergoeding van Be Trans terzake te vorderen.

2. Beëindiging wegens contractuele tekortkoming

Wanneer de Opdrachtgever in gebreke is bij de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Be Trans het recht om onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling een einde te stellen aan de Overeenkomst of aan een specifieke Transportopdracht. Be Trans zal schriftelijk aan de Opdrachtgever melden dat zij van deze mogelijkheid gebruik maakt. Alle kosten verbonden aan deze ontbinding zullen gedragen worden door de tekortkomende Opdrachtgever, zonder dat deze laatste gerechtigd is enige schadevergoeding te eisen.

3. Forfaitaire schadevergoeding

Indien Be Trans een einde stelt aan de Overeenkomst wegens een contractuele tekortkoming van de Opdrachtgever, heeft Be Trans van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de Vrachtprijs, onder voorbehoud van het recht op een hogere schadevergoeding mits bewijs door Be Trans van een grotere reële schade.

 XII. Contractuele aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de deugdelijke, tijdige en volledige uitvoering van zijn verbintenissen volgens de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving, zowel ten aanzien van Be Trans als ten aanzien van derden. De Opdrachtgever vergoedt integraal de volledige schade, winstderving en alle overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die Be Trans of derden ondergaan of ondervinden en die rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op fouten, vertragingen en overige contractuele wanprestaties toerekenbaar aan de Opdrachtgever. Hij vrijwaart Be Trans voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen indien de Goederen of het vervoer van de Goederen schade berokkenen aan derden of aan Be Trans of haar aangestelden. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de correctheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Hij zal aldus volledig aansprakelijk worden gesteld indien door de nietcorrectheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie schade is veroorzaakt aan de Goederen, Be Trans of aan derden, hierin inbegrepen mogelijke boetes. De Opdrachtgever is verplicht Be Trans te vrijwaren voor alle gevolgen van schade veroorzaakt door de niet-correctheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie.

De Opdrachtgever vrijwaart Be Trans tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van de schade dewelke door de Goederen(s) of door het vervoer van de Goederen aan derden zou zijn berokkend, indien de Opdrachtgever hierbij een contractuele of andere tekortkoming heeft begaan. 

2. Aansprakelijkheid van Be Trans

De aansprakelijkheid van Be Trans is, zowel qua aard als qua omvang, voor wat betreft de schade aan Goederen strikt beperkt tot de bepalingen van het CMR-verdrag, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk bepaald. Be Trans is derhalve niet aansprakelijk voor andere of indirecte schade of verlies die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geleden door de Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak hiervan, of voor schade van een grotere omvang, dan de aansprakelijkheid opgelegd door het CMRverdrag. Be Trans is bevrijd van aansprakelijkheid in geval van overmacht, evenals in ieder geval van hinder of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door weersomstandigheden, natuurrampen (storm, mist, blikseminslag, overstroming, ijsgang etc ), overheidsmaatregelen, oproer, staking, lockout, stoornissen in het verkeer, brand, explosie, sluiting of oponthoud bij grensposten, oponthoud in stations of toldiensten, onvoorzienbare defecten aan de vervoersmiddelen, diefstal, vandalisme, daden van derden enz. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Be Trans beperkt tot hetgeen effectief en daadwerkelijk zal worden vergoed binnen het kader van de verzekering vermeld in artikel XIII van deze Algemene Voorwaarden. 

 XIII. Verzekeringen

 1. Be Trans heeft een verzekering afgesloten ter dekking van haar aansprakelijkheid als vervoerder voor schade aan de toevertrouwde Goederen zoals bepaald in de bepalingen van het CMR-verdrag.
 2. Be Trans heeft vervolgens nog een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij een in België gevestigde eersterangsverzekeraar. Op eerste verzoek kan aan de Opdrachtgever een verzekeringsattest worden bezorgd. Dit attest bevat algemene informatie m.b.t. de door Be Trans afgesloten burgerlijke aansprakelijkheidspolis.

De vrijstelling en de niet-gedekte risico’s zijn in alle geval voor rekening van de Opdrachtgever. Be Trans exonereert zich expliciet voor elke schade die het door de verzekering uitgekeerde bedrag overstijgt. 

XIV. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomst(en) tussen Partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 2. Alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst(en) tussen Partijen, zijn onderworpen aan de rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout. 
transport europe

BE-TRANS OP VAKBEURS TOP TRANSPORT EUROPE IN MARSEILLE

Op 12 en 13 oktober heeft BE-Trans een stand op de vakbeurs Top Transport Europe in Marseille. Deze vakbeurs brengt Europese vervoerders samen met toonaangevende verladers die op zoek zijn naar concrete oplossingen voor hun projecten. BE-Trans hoopt met haar deelname aan de beurs haar internationaal netwerk verder uit te breiden.

Lees meer

jost article main

JOST neemt Be-Trans over

JOST heeft het bedrijf BE-TRANS uit Geel overgenomen. Het bedrijf werd in 1998 opgericht door Bert Vranckx en is voornamelijk gespecialiseerd in het internationaal wegtransport van containers in "one way".

Lees meer

transportbeurs2021

BE-TRANS OP TRANSPORT & LOGISTICS VAKBEURS 2021

Op 19, 20 en 21 oktober 2021 zijn BE-Trans en BE-Logistics weer aanwezig op Transport & Logistics in Antwerp Expo. Transport & Logistics Antwerpen is een vakbeurs die professionals samenbrengt uit deelsectoren zoals transport, logistics, opslag en behandeling van goederen, datacommunicatie en software.

Lees meer

vakbeurs 2019

BE-Trans op Transport & Logistics vakbeurs

Op 15, 16 en 17 oktober 2019 zijn BE-Trans en BE-Logistics aanwezig op Transport & Logistics. Op deze vakbeurs in Antwerp Expo staan belangrijke spelers binnen transport, logistiek, distributie, opslag & behandeling van goederen, datacommunicatie en software in de Benelux. U kan BE-Trans en BE-Logistics bezoeken op stand 2032.

Lees meer

BE Trans mei19

BE-Trans trekt ten strijde tegen dodehoekongevallen

De Kempense transporteur BE-Trans stelde een week lang een vrachtwagencombinatie en twee personeelsleden gratis ter beschikking van de middelbare school SILA in Westerlo en GBS De Klimboom in Heultje. Meer dan duizend leerlingen kregen uitleg over de dode hoeken van een vrachtwagen.

Lees meer

BeTrans LZV 185

Eerste lzv BE-Trans pendelt tussen haven Antwerpen en Kempen

Een lzv (langere en zwaardere vrachtwagen), ook eccombi genoemd, is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximaal 18,75 meter lang is en maximaal 44 ton zwaar mag zijn. “Met een lzv hebben we de mogelijkheid om twee containers tijdens één transport mee te nemen.

Lees meer

sqas assessed company logo

BE-Trans behaalt SQAS certificaat

SQAS (Safety and Qualitiy Assesment Systems) is een kwaliteitsnorm die CEFIC (European Chemical Industry Council) heeft ontwikkeld. Aan de hand van een vragenlijst en een onafhankelijke audit worden dienstverleners gescoord op hun acties met betrekking tot organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu.  

Lees meer

Vakbeurs TL 2018 uitgelicht

BE-Trans op Transport & Logistics vakbeurs

Op 6, 7 en 8 november 2018 zijn BE-Trans en BE-Logistics aanwezig op Transport & Logistics. Deze vakbeurs staat bekend als het ontmoetingsplatform binnen de logistieke sector waar zaken doen en netwerken centraal staan. Daarnaast zijn er mogelijkheden om kennis en inspiratie op te doen tijdens het seminarprogramma.

Lees meer

BE Trans logo ISO aug18 43052

BE-LOGISTICS behaalt ISO 9001-certificaat

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. De norm wordt gepubliceerd door de International Organization for Standardization. Het ISO 9001-certificaat wordt uitgereikt door een onafhankelijke instelling na audits die aantonen dat een organisatie op alle vlakken aan de kwaliteitseisen van de ISO 9001-norm voldoet.Het behalen...

Lees meer

AEO logo

BE-Logistics krijgt een AEO-vergunning

Vanaf deze maand is BE-LOGISTICS houder van een AEO-vergunning. Hierdoor genieten wij van douanevereenvoudigingen en kunnen we een betere veiligheid van de zendingen garanderen. Concreet betekent dit:

Lees meer

Be trans event 14052017 56

BE-Trans (Truck ICT Award): vereenvoudiging administratie verhoogt productie met minder personeel

BE-Trans uit Geel investeerde de afgelopen jaren enorm veel in IT en mag zich dus terecht de winnaar van de Truck ICT Award noemen. “Ik geloof al lang niet meer in het verhaal van de transporteur met een aantal trucks achteraan in zijn schuur”, vertelt CEO Bert Vranckx aan Truck...

Lees meer

Be trans event 14052017 240 opt

BE-Trans Family Day - de foto's

Lees meer

BE Trans Family Day uitnodiging

BE-Trans Family Day

Op zondag 14 mei opent het nieuwe BE-Trans complex. Op de vroegere Alcatel site werd er ijverig gewerkt aan het pand van 10.000m². Hierin zijn de nieuwe kantoren van BE-Trans en de magazijnen van BE-Logistics ondergebracht.

Lees meer

Schermafbeelding 2017 05 12 om 13.57.11

Trendsetter in Logistics

Lees meer

Betrans vloot 4

Truck ICT Award

BE-Trans is eind februari in de prijzen gevallen tijdens de Transport & Logistics Awards. Na jarenlang fors te investeren in haar ICT-oplossingen mocht BE-Trans de Truck ICT Award in ontvangst nemen.

Lees meer

BE Trans DAF trekker opt

100 DAF XF Euro 6-voertuigen voor BE-Trans

Tussen 2008 en 2012 verdubbelde BE-Trans haar wagenpark alsook het omzetcijfer en de winst. Hetzelfde geldt voor de periode tussen 2012 en 2016: BE-Trans heeft in die periode 100 nieuwe DAF XF 440 Euro 6-voertuigen ingezet. Na deze aankoop telt het wagenpark meer dan 170 trekkers.

Lees meer

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons