Algemene voorwaarden BE-Trans Container

Be Trans BVBA Bell–Telephonelaan 3B - ENA 23 – Zone 1 – 1150

2440 Geel BE 0439.219.463

Algemene Voorwaarden vervoer containers-juni 2016

I. Definities in het kader van deze Algemene Voorwaarden

 1. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden van Be Trans, waarbij hierna volgende begrippen de hierna uiteengezette betekenis hebben.
 2. Be Trans: Be Trans BVBA , i.e. de (weg)vervoerder.
 3. Opdrachtgever: dit is de partij die Be Trans belast met het vervoeren van Container(s) in het kader van de Overeenkomst.
 4. Container( s): dit zijn lege hetzij volle met goederen geladen Container(s).
 5. Goederen: de Goederen door een derde geladen in de Container(s).
 6. Afzender: dit is de partij bij wie Be Trans de Container(s) dient op te laden. De Afzender wordt geacht dezelfde te zijn als de Opdrachtgever, tenzij de Afzender specifiek en nader wordt gespecifieerd.
 7. Geadresseerde: de partij aan wie Be Trans de Container(s) dient af te leveren. De Geadresseerde wordt geacht dezelfde te zijn als de Opdrachtgever, tenzij de Geadresseerde specifiek en nader wordt gespecifieerd .
 8. Terminal: een laad-, los-, of overslagpunt aansluitend op een spoor-, weg-, lucht- of scheepvaarttraject, waar de Container(s) moet(en) worden in ontvangst genomen door Be Trans dan wel afgeleverd.
 9. Depot: verzamelplaats van lege Containers, waar Be Trans de Container(s) moet ophalen en/of afleveren in het kader van de Overeenkomst.
 10. Opzetplaats: Terminal of Depot waar Be Trans de Container(s) en/of de Goederen dient op te laden. Deze plaats moet door de Opdrachtgever exact en correct worden meegedeeld, ook al is hij zelf niet de Afzender.
 11. Afzetplaats: Terminal of Depot waar Be Trans de Container(s) moet inleveren, en/of waar de Goederen geladen in de Container, moeten worden gelost door een derde. Deze plaats moet door de Opdrachtgever exact en correct worden meegedeeld, ook al is hij zelf niet de Geadresseerde.
 12. Vrachtprijs: de vergoeding voor het vervoer gegeven op basis van de initiële info ontvangen van de Opdrachtgever. De Vrachtprijs is geregeld in artikel X van deze Algemene Voorwaarden.
 13. Offerte: document van Be Trans waarin haar voorstel en bijzondere voorwaarden voor het vervoer van Container(s) zijn opgenomen.
 14. Orderbevestiging: document van Be Trans, waarin zij de door Opdrachtgever aanvaarde Offerte hetzij de Transportopdracht van Opdrachtgever bevestigt.
 15. Overeenkomst (en): de overeenkomst(en) tussen Be Trans en de Opdrachtgever terzake het vervoer over de weg van de Container(s) door Be Trans zoals die volgt uit de Offerte en/of Orderbevestiging van Be Trans.
 16. Partijen : Be Trans en de Opdrachtgever.
 17. Schriftelijk: per fax of e-mail. 
 18. CMR-verdrag: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 november 1962 en de aanvullende protocollen.
 19. FCL: full container load zowel bij inlading als bij lossing/inlevering
 20. Said to contain: onbekendheidsbeding, i.e. onmogelijkheid in hoofde van Be Trans om aard/hoeveelheid/innerlijke staat van lading en de te vervoeren Goederen in de Container(s) na te kijken.
 21. Transportopdracht: Opdracht van Opdrachtgever aan Be Trans terzake het vervoer van Container(s).

II. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Alle aanvragen, Transportopdrachten van Opdrachtgever en alle Offertes, Orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van Be Trans en Overeenkomsten tussen Partijen zijn onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Be Trans: www.be-trans.be.
 2. Opdrachtgever wordt geacht onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn aanvraag tot uitvoeren van een Transportopdracht. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever hetzij bijzondere voorwaarden opgenomen in de Transportopdracht van Opdrachtgever die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden van Be Trans zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Be Trans, tenzij in het geval Be Trans deze voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 3. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige Algemene Voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.
 4. Voor zover onderhavige Algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

III. Totstandkoming van de Overeenkomst tussen Partijen.

 1. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand wanneer Opdrachtgever de Offerte van Be Trans schriftelijk heeft aanvaard.
 2. Offertes uitgaande van Be Trans zijn bindend voor de opgegeven duurtijd ervan (geldigheidsdatum). Bij gebreke aan expliciete opgave van een geldigheidsdatum, zijn Offertes van Be Trans 14 dagen geldig.
 3. Een aanvaarding door Opdrachtgever volgend op een Offerte van Be Trans wordt door deze laatste nog eens bevestigd bij wijze van Orderbevestiging. Be Trans kan afzien van hiervoor vermelde Orderbevestiging harentwege, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden.
 4. Bij verschil tussen de Transportopdracht uitgaande van Opdrachtgever en de Orderbevestiging/Offerte en/of Algemene Voorwaarden van Be Trans, zijn uitsluitend de Offerte / Orderbevestiging en de Algemene Voorwaarden van Be Trans bindend.
 5. Elke Overeenkomst, tot stand gekomen conform de Algemene Voorwaarden, wordt vastgelegd in een vrachtbrief. De afwezigheid, onregelmatigheid of het verlies van deze vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid aan van de Overeenkomst.

IV. Voorwerp

 1. In opdracht van Opdrachtgever verbindt Be Trans zich ertoe om de Container(s) te vervoeren van de overeengekomen Opzetplaats tot de overeengekomen Afzetplaats, waarbij Be Trans nooit instaat of enige verantwoordelijkheid draagt terzake de lading/lossing of stuwing van de te vervoeren Goederen en verzegeling van de Container. Dit is te allen tijde de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Afzender, Geadresseerde en/of Opdrachtgever. Terzake wordt expliciet aangenomen dat Be Trans de Container(s) FCL en/of said to contain vervoerd.
 2. De Opdrachtgever bevestigt dat de Container(s) en te vervoeren Goederen hetzij zijn eigendom zijn, hetzij dat hij erover mag beschikken.
 3. Be Trans treedt op in eigen naam maar in opdracht en voor rekening van de Opdrachtgever bij het vervoer van de Container(s).

V. Verbintenissen in hoofde van Be Trans

 1. Be Trans verbindt er zich toe om de Container(s) en/of de door een Derde te laden en door Be Trans te vervoeren Goederen in ontvangst te nemen op de Opzetplaats, en op het tijdstip en de wijze vermeld in de Overeenkomst
 2. Be Trans zal geschikte voertuigen inzetten voor het vervoer van de opgegeven Container(s) en verbindt zich ertoe om de Container(s) af te leveren op bestemming zoals bepaald in de Overeenkomst, binnen de overeengekomen termijn, in de uiterlijke staat waarin zij de Container(s) heeft ontvangen. Be Trans is onder geen enkel beding gehouden de Container(s) binnenin te controleren en zeker niet op verborgen non-conformiteiten (zoals bijvoorbeeld m.b.t. de aan- of afwezigheid van geuren in Containers). Be Trans is niet gerechtigd de inhoud, de lading (de te vervoeren Goederen) en de inwendige staat van de Container(s) te controleren. Deze worden t.a.v. Be Trans overhandigd ‘said to contain’ en/of FCL.
 3. Indien de Container om welke reden ook wordt geweigerd door de Geadresseerde of de Afzender, blijft de Vrachtprijs verschuldigd.

VI. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst in zijn Transportdracht aan Be Trans alle nuttige en noodzakelijke info te verschaffen terzake het uit te voeren vervoer van de Container(s) en daarin door derde te laden of te lossen Goederen. Onder aan te leveren info door Opdrachtgever wordt minimum verstaan: type Container, douanestatus, zegelnummer, Kaai, Terminal of Depot, omschrijving van de aard van de Goederen, gewicht, aantal colli en de datum waarop de Container moet ingeleverd zijn. In geval van een ADR-transport dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat al de nodige ADR documenten aan Be Trans worden overhandigd.
 2. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de onbelemmerde en veilige toegang van Be Trans tot de Opzet- en Afzetplaats, dit ongeacht of de Opdrachtgever eveneens de Afzender of de Geadresseerde is. Be Trans is niet gehouden tot een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de Opzet- en Afzetplaats. De Opdrachtgever staat er voor in dat de Opzet- en Afzetplaats veilig en gemakkelijk bereik- en berijdbaar is.
 3. De Opdrachtgever stelt de Container(s) op de afgesproken Opzetplaats en op het vooraf bepaalde tijdstip ter beschikking van Be Trans.
 4. De Containers dienen door de Afzender vooraf grondig gecontroleerd te worden, zowel qua uitwendige als inwendige staat. Het is de verantwoordelijkheid van Afzender dat de Container(s) volledig proper en geurloos aan Be Trans worden overhandigd. De Afzender draagt de verantwoordelijkheid terzake de geschiktheid van de Container en de innerlijke staat ervan.
 5. Be Trans neemt nooit de verbintenis op zich om de Container(s) te lossen, te laden of te stuwen, noch daar enige assistentie in te bieden. Indien toch enige assistentie gebeurt door een aangestelde of onderaannemer van Be Trans, gebeurt deze assistentie volledig onder het gezag en toezicht van de Afzender of de Geadresseerde.
 6. Indien in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst een waarborg moet worden afgegeven ten gunste van enige derde, zal dit geschieden door de Opdrachtgever, voor zijn risico en kosten.
 7. De aangestelden van Be Trans kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die Be Trans verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:
 • de waarde van de Container(s) die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging;
 • de afleveringstermijnen;
 • de remboursementsinstructies;
 • een bijzondere waarde of bijzonder belang bij de aflevering.

Aangestelden van Be Trans zijn evenmin gemandateerd om instructies of verklaringen te aanvaarden die Be Trans verbinden met betrekking tot gevaarlijke goederen of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

VII. Staat van de Container(s)

 1. De Terminal en/of het Depot geeft de Container mee conform de geboekte afspraken van de Afzender. Be Trans kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld indien de Container daaraan niet voldoet.
 2. De Container wordt op de Terminal of op het Depot ontvangen in de staat waarin hij verkeert. Be Trans is enkel gehouden de Container na te kijken op manifest zichtbare gebreken aan de uiterlijke staat ervan en dit vanop de grond in staande positie en zonder de Container te betreden. Onder uiterlijke staat van de Container(s) wordt verstaan, de uitwendige staat van de lege container of de geladen en verzegelde Container. Be Trans draagt geen enkele verantwoordelijkheid terzake de inwendige staat en terzake verborgen non-conformiteit van de Container(s), ook al wordt het tegendeel vermeld in de Transportopdracht van de Opdrachtgever. Be Trans kan vervolgens ook niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gebreken aan de Container die pas vastgesteld worden bij het laden of lossen ervan.
 3. Ingeval van weigering van de Container door de Afzender of de Geadresseerde blijft de Vrachtprijs onverminderd verschuldigd. Ingeval de Afzender Be Trans verplicht alsnog een andere Container te halen, is de Vrachtprijs voor deze extra rit onverminderd verschuldigd.
 4. De Geadresseerde of zijn gemandateerde derde zorgt ervoor dat de Container na lossing minimaal bezemrein is en vrij van alle etiketten en stuwingmateriaal. Be Trans is niet aansprakelijk voor reinigingskosten. Aftekening voor reinigingskosten is steeds in naam en voor rekening van de -Opdrachtgever.
 5. Be Trans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor meteorologische invloeden op de Container zoals o.a. condensatie en vochtigheidsgraad.

VIII. Inhoud van de Containers

 1. Containers geladen afgegeven aan Be Trans, worden in ontvangst genomen zonder onderzoek naar de te vervoeren Goederen naar hun inhoud, aantal, gewicht en staat. Het beding “said to contain” is in die gevallen van rechtswege van toepassing. Bij lading van de Container is de Afzender of zijn aangestelde derde verantwoordelijk voor het sluiten van de Container en de verzegeling ervan. Tenzij expliciet schriftelijk anders is bedongen in de Overeenkomst, is de Geadresseerde of zijn aangestelde verantwoordelijk voor het verbreken van de zegel en het openen van de Container.
 2. In geval van overbelading van het voertuig van Be Trans (op de assen of op het totaalgewicht) veroorzaakt door een slechte stuwing in de Container of een overschrijding van het totaalgewicht, zal de Opdrachtgever alle daaruit voortvloeiende economische schade (inclusief boetes wegens overbelading) en/of schade aan het voertuig vergoeden aan Be Trans.

IX. Leveringstermijnen

 1. Be Trans zal de Container(s) op de Afzetplaats afleveren binnen de in de Overeenkomst opgegeven leveringstermijnen, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het CMR-verdrag.

 X. Vrachtprijs

1. Berekening van de Vrachtprijs

De Vrachtprijs wordt vermeld in de Overeenkomst, exclusief BTW. In de Vrachtprijs zijn 1 uur wachttijd, 2 uur laden en 2 uur lossen inbegrepen. Indien het laden of lossen 2 uur overstijgt, is de Opdrachtgever voor deze bijkomende wachturen een supplement verschuldigd aan Be Trans. Wachturen worden aangerekend aan een tarief van 11,25 Euro per begonnen schijf van 15 minuten. Wachturen kunnen worden bewezen met alle middelen van recht en tijdsregistratie zoals o.m. GPS, tachograaf. Behoudens andersluidende bepalingen in de Overeenkomst omvat de Vrachtprijs enkel transporten die worden uitgevoerd tijdens de normale werkweek. Voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen wordt er een toeslag aangerekend, zoals bepaald in de Overeenkomst.
2. Omvang van de Vrachtprijs

De Vrachtprijs is inclusief de verzekering voorzien in overeenstemming met de bepalingen van het CMR-verdrag, doch exclusief de kosten voor haven-, kaaigelden, andere kosten van derden en alle andere lasten, belastingen, taksen, heffingen of rechten - hierin inbegrepen maar niet beperkt tot de milieubijdrage en kilometerheffingdie door enige overheid of andere instanties gevorderd worden naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst, zelfs in het geval dat deze kosten ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst nog niet gekend of van toepassing waren.
3. Aanpassing Vrachtprijs

De Vrachtprijs is aanpasbaar op basis van:

  • de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg zoals opgemaakt door de vzw ITLB ( Instituut Wegtransport en Logistiek België) en maandelijks gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; en
  • de evolutie van de officiële maximumprijzen van diesel 10ppm zoals gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie of de evolutie van de prijzen van alternatieve energiebronnen. Deze prijsaanpassingen worden automatisch toegepast op lopende Overeenkomsten en worden gefactureerd naast en bovenop de initiële Vrachtprijs.

4. Wachturen op Depot of Terminal

Wanneer Be Trans wordt geconfronteerd met bijkomende wachturen op Terminal en/of Depot, bovenop de tijd voorzien in artikel X.1, ingevolge omstandigheden die niet aan Be Trans te wijten zijn, zullen deze wachturen integraal aan de Opdrachtgever worden doorgerekend op de wijze zoals vermeld onder X.1 . Onder ‘omstandigheden die niet aan Be Trans te wijten zijn’, wordt o.m. verstaan:

  • IVK-keuring of containerscan door de douane;
  • ontbrekende of foutieve boekingsgegevens;
  • wachttijd ingevolge niet-vrijgestelde Containers, niet beschikbaarheid van de Container;
  • wachttijd ten gevolge van controle van de Container en/of vaststellen van eventuele schade,
  • wachttijd voor aansluiten en instellen van reefers enz.
  • wachttijd ingevolge drukte op Depot of Terminal Alle hiermee gepaard gaande kosten terzake zijn ten laste van Opdrachtgever.

5. Annulatie

In geval van eenzijdige annulatie van de Overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever hierna volgende vergoeding van rechtswege, zonder voorafgaande aanmaning en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst verschuldigd:

  • Ingeval van annulatie tot de dag voordat de Overeenkomst moet worden uitgevoerd: 75% van de Vrachtprijs is verschuldigd;
  • Ingeval van annulatie van de Overeenkomst op de dag van uitvoering: 100% van de Vrachtprijs is verschuldigd.

Voormelde vergoedingen zijn verschuldigd onverminderd het recht van Be Trans om haar werkelijk geleden schade te vorderen, indien deze groter is dan deze forfaitaire vergoeding. Be Trans kan van voormelde vergoeding afzien indien een door Opdrachtgever geannuleerde Overeenkomst wordt vervangen mits schriftelijk akkoord van Be Trans, door een gelijkwaardige nieuwe Overeenkomst.

XI. Betalingsvoorwaarden en -modaliteiten

1. De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de Vrachtprijs, zelfs indien hij Be Trans verzoekt deze te innen bij de Geadresseerde.

2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn alle facturen van Be Trans contant betaalbaar te Geel (België), in Euro en binnen 30 dagen na de factuurdatum. Het factuurbedrag is netto betaalbaar.

3. Indien de Opdrachtgever binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum geen omstandige en gemotiveerde opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de factuur geacht onherroepelijk en voorbehoudloos te zijn aanvaard door de Opdrachtgever. Klachten geuit 10 kalenderdagen na factuurdatum door de Opdrachtgever of later, zijn niet toelaatbaar.

4. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle Overeenkomsten tussen hen één geheel vormen en dat alle Container(s) en te vervoeren Goederen die door de Opdrachtgever aan Be Trans worden of zullen worden toevertrouwd als pand dienen ter betaling van de schuldvorderingen van Be Trans opzichtens Opdrachtgever. Be Trans is ten dien einde gerechtigd haar retentierecht uit te oefenen op de Container(s) en de te vervoeren Goederen.

5. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur :

  • is het bedrag of het nog te betalen saldo van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verschuldigd;
  • zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot toepassing van een verwijlinterest van 1% per begonnen maand vanaf de vervaldag, maandelijks van rechtswege, onmiddellijk en zonder aanmaning kapitaliseerbaar;
  • zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog te betalen saldo, met een minimum van 65,- Euro.

Verder vervallen in dergelijk geval alle aan Opdrachtgever toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande schuldvorderingen, al dan niet reeds gefactureerd en nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar.

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om sommen, kosten en/of facturen die Be Trans aan Opdrachtgever verschuldigd zou zijn, te compenseren met de Vrachtprijs en facturen uitgaande van Be Trans, tenzij mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Be Trans.

XII. Beëindiging van de Overeenkomst

1. Omstandigheden die een onmiddellijke beëindiging van een Overeenkomst door Be Trans rechtvaardigen:

Be Trans heeft het recht elke Overeenkomst met Opdrachtgever onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke toestemming en van rechtswege te beëindigen indien één van volgende omstandigheden zich voordoet:

  • overlijden Opdrachtgever;
  • aanvraag of vordering tot of vaststelling van faillissement, aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of gerechtsmandataris, onbekwaamverklaring of elke gelijkaardige toestand of procedure, vereffening van Opdrachtgever;
  • elke andere vorm van samenloop van schuldeisers die de Opdrachtgever treft;
  • elke andere indicatie van kennelijk onvermogen van de Opdrachtgever.

Dergelijke beëindiging wordt aan de Opdrachtgever of aan zijn rechtsopvolgers schriftelijk gemeld zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is enige schadevergoeding van Be Trans terzake te vorderen.

2. Beëindiging wegens contractuele tekortkoming

Wanneer de Opdrachtgever in gebreke is bij de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Be Trans het recht om onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling een einde te stellen aan de Overeenkomst of aan een specifieke Transportopdracht. Be Trans zal schriftelijk aan de Opdrachtgever melden dat zij van deze mogelijkheid gebruik maakt. Alle kosten verbonden aan deze ontbinding zullen gedragen worden door de tekortkomende Opdrachtgever, zonder dat deze laatste gerechtigd is enige schadevergoeding te eisen.

3. Forfaitaire schadevergoeding

Indien Be Trans een einde stelt aan de Overeenkomst wegens een contractuele tekortkoming van de Opdrachtgever, heeft Be Trans van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de Vrachtprijs, onder voorbehoud van het recht op een hogere schadevergoeding mits bewijs door Be Trans van een grotere reële schade.

XIII. Contractuele aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de deugdelijke, tijdige en volledige uitvoering van zijn verbintenissen volgens de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving, zowel ten aanzien van Be Trans als ten aanzien van derden. De Opdrachtgever vergoedt integraal de volledige schade, winstderving en alle overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die Be Trans of derden ondergaan of ondervinden en die rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op fouten, vertragingen en overige contractuele wanprestaties toerekenbaar aan de Opdrachtgever. Hij vrijwaart Be Trans voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen indien de Container(s) of het vervoer van de Container(s) schade berokkenen aan derden of aan Be Trans of haar aangestelden.De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de correctheid en de volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Hij zal aldus volledig aansprakelijk worden gesteld indien door de niet-correctheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie schade is veroorzaakt aan de Container(s), Be Trans of aan derden, hierin inbegrepen mogelijke boetes. De Opdrachtgever is verplicht Be Trans te vrijwaren voor alle gevolgen van schade veroorzaakt door de niet-correctheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte informatie.

De Opdrachtgever vrijwaart Be Trans tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van de schade dewelke door de Container(s) of door het vervoer van de Container(s) aan derden zou zijn berokkend, indien de Opdrachtgever hierbij een contractuele of andere tekortkoming heeft begaan.

2. Aansprakelijkheid van Be Trans

De aansprakelijkheid van Be Trans is, zowel qua aard als qua omvang, voor wat betreft de schade aan Container(s), strikt beperkt tot de bepalingen van het CMR-verdrag, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk bepaald. Be Trans is derhalve niet aansprakelijk voor andere of indirecte schade of verlies die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geleden door de Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak hiervan, of voor schade van een grotere omvang, dan de aansprakelijkheid opgelegd door het CMR-verdrag. Be Trans is bevrijd van aansprakelijkheid in geval van overmacht, evenals in ieder geval van hinder of schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door weersomstandigheden, natuurrampen (storm, mist, blikseminslag, overstroming, ijsgang etc ), overheidsmaatregelen, oproer, staking, lock-out, stoornissen in het verkeer, brand, explosie, sluiting of oponthoud bij grensposten, oponthoud in stations of toldiensten, onvoorzienbare defecten aan de vervoersmiddelen, diefstal, vandalisme, daden van derden enz. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Be Trans beperkt tot hetgeen effectief en daadwerkelijk zal worden vergoed binnen het kader van de verzekering vermeld in artikel XIV van deze Algemene Voorwaarden. 

XIV. Verzekeringen

1. Be Trans heeft een verzekering afgesloten ter dekking van haar aansprakelijkheid als vervoerder voor schade aan de toevertrouwde Container(s) zoals bepaald in de bepalingen van het CMR-verdrag.

2. Be Trans heeft vervolgens nog een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij een in België gevestigde eersterangsverzekeraar. Op eerste verzoek kan aan de Opdrachtgever een verzekeringsattest worden bezorgd. Dit attest bevat algemene informatie m.b.t. de door Be Trans afgesloten burgerlijke aansprakelijkheidspolis.

3. De vrijstelling en de niet-gedekte risico’s zijn in alle geval voor rekening van de Opdrachtgever. Be Trans exonereert zich expliciet voor elke schade die het door de verzekering uitgekeerde bedrag overstijgt.

XV. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomst(en) tussen Partijen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

2. Alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst(en) tussen Partijen, zijn onderworpen aan de rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout. 

transport europe

BE-TRANS OP VAKBEURS TOP TRANSPORT EUROPE IN MARSEILLE

Op 12 en 13 oktober heeft BE-Trans een stand op de vakbeurs Top Transport Europe in Marseille. Deze vakbeurs brengt Europese vervoerders samen met toonaangevende verladers die op zoek zijn naar concrete oplossingen voor hun projecten. BE-Trans hoopt met haar deelname aan de beurs haar internationaal netwerk verder uit te breiden.

Lees meer

jost article main

JOST neemt Be-Trans over

JOST heeft het bedrijf BE-TRANS uit Geel overgenomen. Het bedrijf werd in 1998 opgericht door Bert Vranckx en is voornamelijk gespecialiseerd in het internationaal wegtransport van containers in "one way".

Lees meer

transportbeurs2021

BE-TRANS OP TRANSPORT & LOGISTICS VAKBEURS 2021

Op 19, 20 en 21 oktober 2021 zijn BE-Trans en BE-Logistics weer aanwezig op Transport & Logistics in Antwerp Expo. Transport & Logistics Antwerpen is een vakbeurs die professionals samenbrengt uit deelsectoren zoals transport, logistics, opslag en behandeling van goederen, datacommunicatie en software.

Lees meer

vakbeurs 2019

BE-Trans op Transport & Logistics vakbeurs

Op 15, 16 en 17 oktober 2019 zijn BE-Trans en BE-Logistics aanwezig op Transport & Logistics. Op deze vakbeurs in Antwerp Expo staan belangrijke spelers binnen transport, logistiek, distributie, opslag & behandeling van goederen, datacommunicatie en software in de Benelux. U kan BE-Trans en BE-Logistics bezoeken op stand 2032.

Lees meer

BE Trans mei19

BE-Trans trekt ten strijde tegen dodehoekongevallen

De Kempense transporteur BE-Trans stelde een week lang een vrachtwagencombinatie en twee personeelsleden gratis ter beschikking van de middelbare school SILA in Westerlo en GBS De Klimboom in Heultje. Meer dan duizend leerlingen kregen uitleg over de dode hoeken van een vrachtwagen.

Lees meer

BeTrans LZV 185

Eerste lzv BE-Trans pendelt tussen haven Antwerpen en Kempen

Een lzv (langere en zwaardere vrachtwagen), ook eccombi genoemd, is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximaal 18,75 meter lang is en maximaal 44 ton zwaar mag zijn. “Met een lzv hebben we de mogelijkheid om twee containers tijdens één transport mee te nemen.

Lees meer

sqas assessed company logo

BE-Trans behaalt SQAS certificaat

SQAS (Safety and Qualitiy Assesment Systems) is een kwaliteitsnorm die CEFIC (European Chemical Industry Council) heeft ontwikkeld. Aan de hand van een vragenlijst en een onafhankelijke audit worden dienstverleners gescoord op hun acties met betrekking tot organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu.  

Lees meer

Vakbeurs TL 2018 uitgelicht

BE-Trans op Transport & Logistics vakbeurs

Op 6, 7 en 8 november 2018 zijn BE-Trans en BE-Logistics aanwezig op Transport & Logistics. Deze vakbeurs staat bekend als het ontmoetingsplatform binnen de logistieke sector waar zaken doen en netwerken centraal staan. Daarnaast zijn er mogelijkheden om kennis en inspiratie op te doen tijdens het seminarprogramma.

Lees meer

BE Trans logo ISO aug18 43052

BE-LOGISTICS behaalt ISO 9001-certificaat

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. De norm wordt gepubliceerd door de International Organization for Standardization. Het ISO 9001-certificaat wordt uitgereikt door een onafhankelijke instelling na audits die aantonen dat een organisatie op alle vlakken aan de kwaliteitseisen van de ISO 9001-norm voldoet.Het behalen...

Lees meer

AEO logo

BE-Logistics krijgt een AEO-vergunning

Vanaf deze maand is BE-LOGISTICS houder van een AEO-vergunning. Hierdoor genieten wij van douanevereenvoudigingen en kunnen we een betere veiligheid van de zendingen garanderen. Concreet betekent dit:

Lees meer

Be trans event 14052017 56

BE-Trans (Truck ICT Award): vereenvoudiging administratie verhoogt productie met minder personeel

BE-Trans uit Geel investeerde de afgelopen jaren enorm veel in IT en mag zich dus terecht de winnaar van de Truck ICT Award noemen. “Ik geloof al lang niet meer in het verhaal van de transporteur met een aantal trucks achteraan in zijn schuur”, vertelt CEO Bert Vranckx aan Truck...

Lees meer

Be trans event 14052017 240 opt

BE-Trans Family Day - de foto's

Lees meer

BE Trans Family Day uitnodiging

BE-Trans Family Day

Op zondag 14 mei opent het nieuwe BE-Trans complex. Op de vroegere Alcatel site werd er ijverig gewerkt aan het pand van 10.000m². Hierin zijn de nieuwe kantoren van BE-Trans en de magazijnen van BE-Logistics ondergebracht.

Lees meer

Schermafbeelding 2017 05 12 om 13.57.11

Trendsetter in Logistics

Lees meer

Betrans vloot 4

Truck ICT Award

BE-Trans is eind februari in de prijzen gevallen tijdens de Transport & Logistics Awards. Na jarenlang fors te investeren in haar ICT-oplossingen mocht BE-Trans de Truck ICT Award in ontvangst nemen.

Lees meer

BE Trans DAF trekker opt

100 DAF XF Euro 6-voertuigen voor BE-Trans

Tussen 2008 en 2012 verdubbelde BE-Trans haar wagenpark alsook het omzetcijfer en de winst. Hetzelfde geldt voor de periode tussen 2012 en 2016: BE-Trans heeft in die periode 100 nieuwe DAF XF 440 Euro 6-voertuigen ingezet. Na deze aankoop telt het wagenpark meer dan 170 trekkers.

Lees meer

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons