Algemene voorwaarden BE-Logistics

 ALGEMENE VOORWAARDEN TERZAKE LOGISTIEKE DIENSTVERLENING BE LOGISTICS –BE TRANS.

1. Definities:

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden terzake logistieke dienstverlening door Dienstverlener.

1.2 Logistieke Dienstverlening: Onder Logistieke Dienstverlening wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle tussen Dienstverlener en Opdrachtgever overeengekomen prestaties terzake opslag en behandeling van goederen, zoals maar niet beperkt tot: ontvangst inslag van goederen in opdracht van Opdrachtgever, opslag- uitslag en voorraadbeheer ervan, orderhandeling, het verzend gereed maken ervan. Wordt hieronder niet verstaan: fiscale vertegenwoordiging en douaneformaliteiten.

1.3 Opdrachtgever: degene die aan Dienstverlener de opdracht geeft tot het uitvoeren van Logistieke Dienstverlening

1.4 Logistieke Dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst terzake uit te voeren Logistieke Dienstverlening die tot stand komt n.a.v. een door Opdrachtgever aanvaarde offerte uitgaande van Dienstverlener.

1.5 Bijkomende Werkzaamheden: andere opgedragen werkzaamheden dan diegene opgenomen in de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst.

1.6 Inontvangstneming: het moment waarop Dienstverlener zich de goederen laat overhandigen, waarbij desgevallend voorbehoud kan gemaakt worden, en waarna zij onder de hoede en het beheer van Dienstverlener vallen.

1.7 Aflevering: het moment waarop de Geadresseerde zich de goederen laat overhandigen, waarbij desgevallend voorbehoud kan worden gemaakt en waarna zij niet langer onder de hoede en het beheer van Dienstverlener vallen.

1.8 Geadresseerde: degene, aan wie Dienstverlener de goederen krachtens de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst, dient af te leveren.

1.9 Werkdagen: alle kalenderdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, en in België erkende wettelijk feestdagen.

1.10 Stockverschillen: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van Dienstverlener zou moeten zijn, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

1.11 Overmacht: alle omstandigheden waarop Dienstverlener redelijkerwijs geen vat heeft en die haar in de praktische onmogelijkheid stellen om haar verbintenissen onder de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst na te komen.

1.12 Derde(n): elke andere partij dan Dienstverlener of Opdrachtgever.

1.13 Logistiek Warehouse: de plaats en terreinen alwaar de Logistieke Dienstverlening plaatsvindt, ttz de warehouses van Dienstverlener gelegen te B2440 Geel, Bell Telephonelaan 3B.

2. Toepassingsgebied:

2.1 Alle aanvragen, bestellingen e.d.m. uitgaande van Opdrachtgever en alle offertes, orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van Dienstverlener en Logistieke Dienstverleningsovereenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Dienstverlener zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Dienstverlener en BE Trans: www.be-logistics.be en www.be-trans.be.

 2.2 Opdrachtgever wordt geacht onderhavige Algemene Voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever die afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden van Dienstverlener, zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Dienstverlener, tenzij in het geval Dienstverlener deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Offertes uitgaande van Dienstverlener zijn bindend voor de opgegeven duurtijd ervan (geldigheidsdatum).

2.4 Een bestelling door Opdrachtgever volgend op een offerte van Dienstverlener, wordt door deze laatste nog eens bevestigd bij wijze van orderbevestiging. Dienstverlener kan afzien van hiervoor vermelde orderbevestiging harentwege, zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden.

2.5 Bij verschil tussen de bestelling uitgaande van Opdrachtgever en de orderbevestiging of offerte van Dienstverlener is uitsluitend de offerte of orderbevestiging van Dienstverlener bindend.

2.6 De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige Algemene Voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.

2.7 Voor zover onderhavige Algemene Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

3. Verbintenissen in hoofde van Dienstverlener:

3.1 Tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle verbintenissen in hoofde van Dienstverlener te beschouwen als inspanningsverbintenissen en kunnen deze niet als resultaatsverbintenissen worden geïnterpreteerd.

3.2 Dienstverlener verbindt zich ertoe de Logistieke Dienstverlening en, in voorkomend geval, de Bijkomende Werkzaamheden, overeengekomen met de Opdrachtgever uit te voeren als een goede huisvader. Dienstverlener is te allen tijde gerechtigd de Logistieke Dienstverlening en in voorkomend geval de Bijkomende werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door Derden in onderaanneming.

3.3 Dienstverlener verbindt zich ertoe om

(a) de overeengekomen goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoerdocument en de overige door de Opdrachtgever eventueel verstrekte documenten in ontvangst te nemen en in dezelfde staat als waarin zij deze ontvangen heeft, dan wel in de overeengekomen staat, af te leveren. Indien geen termijn voor Inontvangstneming of Aflevering is overeengekomen, zal Dienstverlener, deze verplichtingen naleven binnen een redelijke termijn.

(b) de goederen in ontvangst te nemen, eventueel voorbehoud op het vervoerdocument aan te brengen met betrekking tot uiterlijk zichtbare schade en hoeveelheid, en er de Opdrachtgever over in te lichten opdat deze de nodige maatregelen kan nemen.

(c) één of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan de Opdrachtgever. Indien Dienstverlener geen contactpersonen heeft aangeduid, wordt degene, die namens Dienstverlener Logistieke Dienstverleningsovereenkomst is aangegaan, geacht de contactpersoon te zijn. (d) ervoor te zorgen dat de opslag en de behandeling van de goederen geschiedt in gepaste ruimtes, voorzien van de nodige vergunningen in voorkomend geval.

(e) zich als een goede huisvader te gedragen ten aanzien van de goederen en indien dit noodzakelijk zou zijn, het nodige te doen tot het behoud van de goederen op kosten van de Opdrachtgever en alle redelijke maatregelen te nemen, ook diegene die niet rechtstreeks voortvloeien uit de Logistieke Dienstverlening.

(f) haar aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden en de Dienstverleningsovereenkomst(en) deugdelijk te verzekeren bij een Europees erkende verzekeringsmaatschappij, volgens de Controlewet op de Verzekeringen van 9 juli 1975.

(g) de aanwezigheid van de Opdrachtgever of van de door hem aangeduide contactpersonen toe te laten in de ruimtes of terreinen van het Logistiek Warehouse waar de goederen zich bevinden doch uitsluitend op eigen risico van deze laatsten en uitsluitend gedurende de gewone diensturen, op voorwaarde echter dat dit (1) plaats vindt in aanwezigheid van de Logistieke Dienstverlener; (2) van tevoren werd medegedeeld door Opdrachtgever en werd goedgekeurd Dienstverlener; (3) plaats vindt overeenkomstig het huishoudelijk reglement van Dienstverlener en (4) mits naleving van de in het Logistiek Warehouse geldende veiligheidsvoorschriften.

(h) te letten op de goede werking van het materieel dat zij gebruikt voor de uitvoering van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst(en).

4. Aansprakelijkheid in hoofde van Dienstverlener:

4.1 Met uitsluiting van gevallen van Overmacht, is Dienstverlener aansprakelijk voor de eventuele schade en/of verlies, indien de door Dienstverlener ontvangen goederen in hun eventuele verpakking niet in dezelfde dan wel niet in de overeengekomen staat aan de Opdrachtgever en/of Geadresseerde worden afgeleverd, voor zover dit het gevolg is van een fout of nalatigheid van Dienstverlener, zijn aangestelden, personeel of eventuele onderaannemers. De Opdrachtgever draagt hiervan de bewijslast.

4.2 Dienstverlener is onder geen enkel beding aansprakelijk voor schade en verlies aan en van goederen, voor zover die schade/verlies het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag in open lucht, in opdracht van de Opdrachtgever.

4.3 Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden geacht in geval van o.m. diefstal met braak en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen gebrek van de goederen en hun verpakking, en verborgen gebreken, huur- en staangelden (demurrage and detention), en Overmacht.

4.4 Plafond aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van Dienstverlener is beperkt tot een tussen partijen nader overeen te komen bedrag per kilogram, per gebeurtenis en per jaar, tenzij de schade is veroorzaakt door een ontegensprekelijk bewezen opzettelijke fout in hoofde van Dienstverlener. Indien geen plafond van aansprakelijkheid is overeengekomen in de Dienstverleningsovereenkomst, dan geldt een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, alsmede een maximum van 100.000 euro per jaar.

4.5 In het geval Dienstverlener de Logistieke Dienstverlening en/of Bijkomende Werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats verricht, verzoekt zij de Opdrachtgever vervolgens om bijkomende instructies en zal Dienstverlener de Logistieke Dienstverlening en/of Bijkomende Werkzaamheden alsnog zo spoedig mogelijk en zonder extra kosten voor de Opdrachtgever, op de overeengekomen wijze uitvoeren. Wanneer bewezen is dat de Opdrachtgever daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat Dienstverlener de Logistieke Dienstverlening en/of Bijkomende Werkzaamheden niet op de overeengekomen wijze, tijdstip en plaats heeft verricht is zij gehouden deze kosten te vergoeden aan de Opdrachtgever tot ten hoogste een bij het sluiten van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst overeen te komen bedrag. Indien een zodanig bedrag niet is overeengekomen, zal de aansprakelijkheid van Dienstverlener voor dergelijke kosten maximaal 750 euro per gebeurtenis bedragen.

4.6 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van inlichtingen en opdrachten die door de Opdrachtgever aan andere personen dan die bedoeld in artikel 3 lid 3 c zijn verstrekt of inlichtingen die zijn verstrekt door andere personen dan die bedoeld in artikel 3 lid 3 c.

4.7 In het geval Dienstverlener herhaaldelijk niet voldoet aan zijn substantiële verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden en de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst(en), kan de Opdrachtgever, onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade zoals omschreven in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel, de overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening beëindigen per aangetekend schrijven gericht aan Dienstverlener doch nadat hij eerst de Dienstverlener aangemaand heeft per aangetekend schrijven om zijn verbintenissen alsnog na te komen en recht te zetten binnen een termijn van minstens 30 dagen en Dienstverlener bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Ter vergoeding van de uit deze beëindiging voortvloeiende schade is Dienstverlener hoogstens een bij het sluiten van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst te bepalen bedrag verschuldigd.

4.8 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enigerlei schade anders dan aan de goederen zelf. Zo is de aansprakelijkheid van Dienstverlener uitgesloten voor alle indirecte, incidentele, punitieve of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, gederfde winst en gevolgschade, bedrijfsstagnatie.

4.9 Dienstverlener en Opdrachtgever verbinden zich ertoe om de eventuele schade, verliezen en/of Stockverschillen éénmaal per jaar te evalueren. In geval van een positief verschil is er geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele negatieve verschillen en eventuele positieve verschillen worden daarbij tegen elkaar weg geboekt. In geval van een negatief verschil is geen schadevergoeding verschuldigd, indien dit verschil kleiner is dan een tussen partijen nader overeen te komen percentage van het totale jaarvolume. Bij gebreke aan een nader overeen te komen bedrag, geldt een percentage van 0,1% van het totale jaarvolume dat het onderwerp is van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst. Onder jaarvolume wordt hier verstaan de som van de inkomende, uitgaande en behandelde hoeveelheden goederen in het kader van een gesloten Logistieke Dienstverleningsovereenkomst. In het geval dat het overeengekomen percentage toch zal overschreden worden zal Dienstverlener aan de Opdrachtgever een schadevergoeding betalen die gelijk is aan de door Opdrachtgever te bewijzen aankomstwaarde van de desbetreffende Stockverschillen boven het overeengekomen percentage. De aansprakelijkheid voor Stockverschillen is beperkt zoals voorzien in artikel 4.4. Onder aankomstwaarde wordt verstaan de kostprijs van de productie of aanschafwaarde verhoogd met de transportkost tot Inontvangstname door Dienstverlener.

4.10 Dienstverlener is gerechtigd tot de verkoop van de goederen over te gaan zonder de instructies van de ladingbelanghebbende of Opdrachtgever af te wachten indien de bederfelijke aard of de staat van de goederen dit rechtvaardigt of wanneer de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen. De waarde van de goederen is de productiekost of bij gebreke hiervan de gangbare marktprijs, of bij gebreke hiervan de gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en kwaliteit. Hij kan eveneens overgaan tot de verkoop in geval van afstand van de goederen door de Opdrachtgever. In de andere gevallen kan hij eveneens overgaan tot de verkoop wanneer hij van de ladingbelanghebbende of Opdrachtgever geen andere instructies heeft gekregen binnen een redelijke termijn waarvan de uitvoering redelijkerwijze kan geëist worden. Indien de goederen verkocht werden in toepassing van huidig artikel, zal de opbrengst van de verkoop ter beschikking van de ladingbelanghebbende moeten gesteld worden onder aftrek van de kosten die de goederen belasten. Indien deze kosten hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop zal Dienstverlener recht hebben op het verschil. De wijze van handelen in geval van verkoop wordt bepaald door de wet en de gebruiken van de plaats waar de goederen zich bevinden. Alleszins zal in geval van bederfelijke goederen of goederen waarvan de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen, een eenvoudige mededeling van verkoop aan de ladingbelanghebbende worden gericht. Indien deze laatste hierop niet binnen 2 Werkdagen reageert, kan de verkoop doorgaan. In geval van nietbederfelijke goederen zal eveneens een eenvoudige mededeling van verkoop aan de ladingbelanghebbende worden gericht. Indien deze laatste hierop niet reageert binnen een termijn van 15 kalenderdagen, kan Dienstverlener tot de verkoop overgaan.

5. Verbintenissen in hoofde van de Opdrachtgever.

5.1 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om

• één of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan Dienstverlener. Doet de Opdrachtgever dit niet, wordt degene die namens de Opdrachtgever de overeenkomst tot Logistieke Dienstverlening is aangegaan geacht de contactpersoon te zijn.

• tijdig alle gegevens te verstrekken betreffende de goederen evenals de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de Dienstverlener van belang zijn.

• Aan Dienstverlener tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze alle gegevens schriftelijk te bezorgen die Dienstverlener stelt nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst. Voor gevaarlijke goederen is de Opdrachtgever gehouden alle documenten en instructies zoals deze vermeld staan in de conventies en voorschriften in dit verband zoals ADR, ADNR, IMDG, MSDS fiches e.d.m. aan Dienstverlener nauwkeurig te verstrekken en schriftelijk mede te delen.

5.2 De Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden die van hem dan wel van Derden afkomstig zijn. Voor zover door het niet-tijdig, dan wel niet behoorlijk ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen, van gegevens en/of bescheiden, de uitvoering van de Logistieke Dienstverlening en/of Bijkomende Werkzaamheden wordt vertraagd, dan wel niet naar behoren kan worden uitgevoerd, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten en schade voor rekening van de Opdrachtgever.

5.3 De Opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor elke schade aan het milieu, schade of eigen letsel die Dienstverlener, zijn aangestelden, personeel of eventuele onderaannemers zouden lijden als gevolg van onvolledige, onjuiste, onbetrouwbare informatie betreffende de aard van de goederen.

5.4 De Opdrachtgever dient Dienstverlener schriftelijk en nauwkeurig te informeren over de vergunningen nodig voor de uitoefening van zijn taken onder de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst(en).

5.5 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de overeengekomen goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, tenminste verpakt in een geschikte, voldoende en transportzekere verpakking, vergezeld van een begeleidend document en de overige krachtens de wet van de zijde van de Opdrachtgever vereiste documenten ter beschikking van Dienstverlener te stellen, tenzij partijen hierover schriftelijk andersluidende afspraken hebben gemaakt.

5.6 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de overeengekomen prijs voor de Logistieke Dienstverlening, de door de Logistieke Dienstverlener gemaakte kosten met betrekking tot de Bijkomende Werkzaamheden, alsmede de kosten, als bedoeld in artikel 3 lid 3 (e), binnen de gestelde betalingstermijn te vergoeden.

5.7 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe Dienstverlener te vrijwaren tegen aanspraken van Derden voor schade, direct of indirect veroorzaakt door de goederen, onvoldoende of ongeschikte verpakking van de goederen, een handelen of nalaten door de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen van wiens diensten de Opdrachtgever gebruik maakt.

5.8 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe in te staan voor het door hem aan de Dienstverlener ter beschikking gestelde materieel.

5.9 De Opdrachtgever zal bij beëindiging van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst de zich nog bij Dienstverlener bevindende goederen uiterlijk op de laatste Werkdag van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst in ontvangst te nemen, en dat na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden. Voor hetgeen na beëindiging van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst verschuldigd zal zijn, dient de Opdrachtgever een voldoende zekerheid te stellen t.v.v. Dienstverlener.

5.10 De Opdrachtgever aanvaardt elke aanpassing van tarieven met betrekking tot het maken van uitgaven en/of het dragen van kosten (inclusief nieuwe taksen) die ongekend zijn op het ogenblik van het aangaan van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst, en die de Opdrachtgever ook zou gehad hebben indien de Opdrachtgever de in deze Logistieke Dienstverleningsovereenkomst vermelde activiteiten voor eigen rekening zou uitoefenen. Partijen bepalen bij aanvang van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst de modaliteiten van automatische indexatie van de tarieven. Bij gebreke hiervan worden de tarieven aangepast volgens de consumptieprijsindex, zoals gepubliceerd op de website van de FOD Economie1 .

5.11 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de kosten van afvoer en recyclage van de verpakkingen en van het afval die voortvloeien uit de uitvoering van de Logistieke Dienstverlening tegen kostprijs betalen.

6. Aansprakelijkheid in hoofde van Opdrachtgever.

6.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en kosten, veroorzaakt door hemzelf en personen die in zijn opdracht werken en/of door hem zijn aangewezen, en/of door de goederen voorwerp van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet tijdig de inlichtingen en documenten als bedoeld in artikel5.1 van deze Algemene Voorwaarden mededeelt, dan wel de overeengekomen goederen niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats, in een geschikte, voldoende en transportzekere verpakking en vergezeld van de vereiste documenten als bedoeld in artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden, ter beschikking stelt, is hij verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk, kosteloos en op de overeengekomen wijze voor Dienstverlener te verrichten. Wanneer Dienstverlener daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen, als bedoeld in artikel 5.1 en artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden niet is nagekomen, is de Opdrachtgever voor deze kosten tot maximaal 30.000 euro per gebeurtenis verantwoordelijk.

6.3 Indien de Opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de Logistieke Dienstverlener, onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade, de 1 Nakijken rechtsgeldigheid in nationale context Logistieke Dienstverleningsovereenkomst beëindigen opzeggen, nadat hij de Opdrachtgever schriftelijk een redelijke uiterste termijn heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.4 De Opdrachtgever zal de goederen adequaat verzekeren doch ten minste tegen brand, bliksem, ontploffing , inslag van luchtvaartuigen, stormschade, waterschade, overstroming en diefstal. In dergelijke gevallen zullen de Opdrachtgever en diens verzekeraar afstand doen van verhaal jegens Dienstverlener en alle Derden. Bovendien zal hij verantwoordelijk zijn voor het ophalen en de behandeling van de beschadigde goederen. De toegang tot de ruimtes is geregeld in artikel 3.3 (g) en het huishoudelijk reglement van Dienstverlener. Hij zal bovendien alle kosten betalen veroorzaakt door de ophaling en behandeling van de door brand en/of overstroming beschadigde goederen evenals alle kosten hoe dan ook die eruit voortvloeien, zoals de kosten van reiniging of sanering van het terrein of van de installaties en dit zonder afbreuk te doen aan hetgeen vermeld staat onder artikel 6 lid 1.

7. Verjaring.

Alle vorderingen waartoe de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst aanleiding geeft met inbegrip van deze die voortvloeien uit een remboursbeding, verjaren door verloop van één jaar vanaf de dag volgend op degene waarop de Opdrachtgever kennis heeft of zou moeten hebben van het feit of voorval dat tot de vordering aanleiding geeft. Op straffe van verval dient elke vordering schriftelijk gemeld te worden: vordering met betrekking tot zichtbare schade onmiddellijk na Aflevering, en elke vordering tot onzichtbare schade binnen een termijn van 7 Werkdagen na Aflevering.

8. Duur en beëindiging Logistieke Dienstverleningsovereenkomst:

8.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen geldt dat de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan met een opzegtermijn van tenminste 6 maanden.

8.2 In geval van vereffening, kennelijk onvermogen en/of faillissement van één der partijen, aanstelling bewindvoerder over één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen ex nunc, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst. Indien er reeds gedeeltelijke uitvoering is gegeven door Dienstverlener aan de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst, geldt de beëindiging enkel voor de toekomst en is de Opdrachtgever een prijs verschuldigd evenredig aan het reeds uitgevoerde gedeelte van de Dienstverleningsovereenkomst.

8.3 In geval van Overmacht welke langer dan 30 dagen voortduurt heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is tot het vorderen van vergoeding van enige schade ter zake van deze ontbinding. 

9. Betalingsvoorwaarden:

9.1 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, zijn alle facturen van Dienstverlener contant en netto betaalbaar te Geel (België), in Euro en binnen 30 dagen na de factuurdatum.

9.2 Indien de Opdrachtgever binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum geen omstandige en gemotiveerde opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de factuur geacht onherroepelijk en voorbehoudloos te zijn aanvaard door de Opdrachtgever. Klachten geuit 10 kalenderdagen na factuurdatum door de Opdrachtgever of later, zijn niet toelaatbaar.

9.3 Bij niet betaling van de facturen van Dienstverlener op vervaldag is Opdrachtgever, van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling aan Dienstverlener van een vergoeding ten belope van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 65,00 €, ten titel van schadevergoeding. Daarenboven zal Opdrachtgever, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling aan Dienstverlener van een nalatigheidsinterest ten belope van 1% per begonnen maand. Verder vervallen alle aan Opdrachtgever toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor de uitvoering van de Logistieke dienstverleningsovereenkomst(en) op te schorten in het geval Opdrachtgever de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet naleeft.

9.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd om sommen, kosten en/of facturen die Dienstverlener aan Opdrachtgever verschuldigd zou zijn, te compenseren met de Facturen en /of bedragen die hij aan Dienstverlener verschuldigd zou zijn, tenzij mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dienstverlener.

10. Zekerheden:

10.1 Dienstverlener heeft een retentierecht op goederen en documenten, die hij in verband met de Logistieke Dienstverlening onder zich heeft. Zij kan dit retentierecht slechts uitoefenen voor hetgeen haar verschuldigd is of zal worden in het kader van de Logistieke Dienstverlening. Zij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.

10.2 Dienstverlener kan het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen haar door de Opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande beëindigde Logistieke Dienstverleningsovereenkomsten.

10.3 Dienstverlener is verder gerechtigd haar retentierecht uit te oefenen voor een haar in verband met een rembours toekomende provisie, waarvoor zij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.

10.4 Alle goederen, documenten en gelden, die Dienstverlener uit hoofde van de Logistieke Dienstverleningsovereenkomst onder zich heeft, strekken haar verder tot onderpand voor alle vorderingen, die zij t.a.v. de Opdrachtgever heeft.

10.5 Indien de Opdrachtgever in gebreke is de bedragen te voldoen, die door hem aan Dienstverlener verschuldigd zijn en terzake waarvan Dienstverlener ingevolge de voorgaande leden een retentierecht en/of pandrecht heeft, is Dienstverlener gerechtigd, na verkregen toestemming van de rechter, de bij hem opgeslagen goederen voor eigen rekening doch op kosten van de Opdrachtgever te verkopen overeenkomstig de Wet van 05.05.1872.

10.6 Verder is Dienstverlener gerechtigd het onderpand desgevraagd te doen vervangen door een uitsluitend te haren beoordeling staande gelijkwaardige zekerheid.

11. Toepasselijk recht –Bevoegdheid:

11.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle tussen Opdrachtgever en Dienstverlener gesloten Logistieke Dienstverleningsovereenkomsten, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

11.2 Alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en Logistieke Dienstverleningsovereenkomst(en) tussen partijen, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout. 

transport europe

BE-TRANS OP VAKBEURS TOP TRANSPORT EUROPE IN MARSEILLE

Op 12 en 13 oktober heeft BE-Trans een stand op de vakbeurs Top Transport Europe in Marseille. Deze vakbeurs brengt Europese vervoerders samen met toonaangevende verladers die op zoek zijn naar concrete oplossingen voor hun projecten. BE-Trans hoopt met haar deelname aan de beurs haar internationaal netwerk verder uit te breiden.

Lees meer

jost article main

JOST neemt Be-Trans over

JOST heeft het bedrijf BE-TRANS uit Geel overgenomen. Het bedrijf werd in 1998 opgericht door Bert Vranckx en is voornamelijk gespecialiseerd in het internationaal wegtransport van containers in "one way".

Lees meer

transportbeurs2021

BE-TRANS OP TRANSPORT & LOGISTICS VAKBEURS 2021

Op 19, 20 en 21 oktober 2021 zijn BE-Trans en BE-Logistics weer aanwezig op Transport & Logistics in Antwerp Expo. Transport & Logistics Antwerpen is een vakbeurs die professionals samenbrengt uit deelsectoren zoals transport, logistics, opslag en behandeling van goederen, datacommunicatie en software.

Lees meer

vakbeurs 2019

BE-Trans op Transport & Logistics vakbeurs

Op 15, 16 en 17 oktober 2019 zijn BE-Trans en BE-Logistics aanwezig op Transport & Logistics. Op deze vakbeurs in Antwerp Expo staan belangrijke spelers binnen transport, logistiek, distributie, opslag & behandeling van goederen, datacommunicatie en software in de Benelux. U kan BE-Trans en BE-Logistics bezoeken op stand 2032.

Lees meer

BE Trans mei19

BE-Trans trekt ten strijde tegen dodehoekongevallen

De Kempense transporteur BE-Trans stelde een week lang een vrachtwagencombinatie en twee personeelsleden gratis ter beschikking van de middelbare school SILA in Westerlo en GBS De Klimboom in Heultje. Meer dan duizend leerlingen kregen uitleg over de dode hoeken van een vrachtwagen.

Lees meer

BeTrans LZV 185

Eerste lzv BE-Trans pendelt tussen haven Antwerpen en Kempen

Een lzv (langere en zwaardere vrachtwagen), ook eccombi genoemd, is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximaal 18,75 meter lang is en maximaal 44 ton zwaar mag zijn. “Met een lzv hebben we de mogelijkheid om twee containers tijdens één transport mee te nemen.

Lees meer

sqas assessed company logo

BE-Trans behaalt SQAS certificaat

SQAS (Safety and Qualitiy Assesment Systems) is een kwaliteitsnorm die CEFIC (European Chemical Industry Council) heeft ontwikkeld. Aan de hand van een vragenlijst en een onafhankelijke audit worden dienstverleners gescoord op hun acties met betrekking tot organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu.  

Lees meer

Vakbeurs TL 2018 uitgelicht

BE-Trans op Transport & Logistics vakbeurs

Op 6, 7 en 8 november 2018 zijn BE-Trans en BE-Logistics aanwezig op Transport & Logistics. Deze vakbeurs staat bekend als het ontmoetingsplatform binnen de logistieke sector waar zaken doen en netwerken centraal staan. Daarnaast zijn er mogelijkheden om kennis en inspiratie op te doen tijdens het seminarprogramma.

Lees meer

BE Trans logo ISO aug18 43052

BE-LOGISTICS behaalt ISO 9001-certificaat

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. De norm wordt gepubliceerd door de International Organization for Standardization. Het ISO 9001-certificaat wordt uitgereikt door een onafhankelijke instelling na audits die aantonen dat een organisatie op alle vlakken aan de kwaliteitseisen van de ISO 9001-norm voldoet.Het behalen...

Lees meer

AEO logo

BE-Logistics krijgt een AEO-vergunning

Vanaf deze maand is BE-LOGISTICS houder van een AEO-vergunning. Hierdoor genieten wij van douanevereenvoudigingen en kunnen we een betere veiligheid van de zendingen garanderen. Concreet betekent dit:

Lees meer

Be trans event 14052017 56

BE-Trans (Truck ICT Award): vereenvoudiging administratie verhoogt productie met minder personeel

BE-Trans uit Geel investeerde de afgelopen jaren enorm veel in IT en mag zich dus terecht de winnaar van de Truck ICT Award noemen. “Ik geloof al lang niet meer in het verhaal van de transporteur met een aantal trucks achteraan in zijn schuur”, vertelt CEO Bert Vranckx aan Truck...

Lees meer

Be trans event 14052017 240 opt

BE-Trans Family Day - de foto's

Lees meer

BE Trans Family Day uitnodiging

BE-Trans Family Day

Op zondag 14 mei opent het nieuwe BE-Trans complex. Op de vroegere Alcatel site werd er ijverig gewerkt aan het pand van 10.000m². Hierin zijn de nieuwe kantoren van BE-Trans en de magazijnen van BE-Logistics ondergebracht.

Lees meer

Schermafbeelding 2017 05 12 om 13.57.11

Trendsetter in Logistics

Lees meer

Betrans vloot 4

Truck ICT Award

BE-Trans is eind februari in de prijzen gevallen tijdens de Transport & Logistics Awards. Na jarenlang fors te investeren in haar ICT-oplossingen mocht BE-Trans de Truck ICT Award in ontvangst nemen.

Lees meer

BE Trans DAF trekker opt

100 DAF XF Euro 6-voertuigen voor BE-Trans

Tussen 2008 en 2012 verdubbelde BE-Trans haar wagenpark alsook het omzetcijfer en de winst. Hetzelfde geldt voor de periode tussen 2012 en 2016: BE-Trans heeft in die periode 100 nieuwe DAF XF 440 Euro 6-voertuigen ingezet. Na deze aankoop telt het wagenpark meer dan 170 trekkers.

Lees meer

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons